Úvodní stránka / KA1 - Studijní plány

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

KA1

KA 1 Inovace a optimalizace studijních plánů (prezentace)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Optimalizace a diverzifikace studijních plánů je realizována inovacemi obsahu a forem stud. Předmětů biologického základu s důrazem na vzájemné obsahové a logické návaznosti a plnou implementaci principů SBE v profilových lesnických, krajinářských, případně dalších aplikovaných disciplínách. Bude provedena optimalizace a inovace obsahové náplně vybrané skupiny základních předmětů a profilových disciplín dotčených studijních programů (viz příloha 11). Nově navržené, resp. obsahově inovované volitelné předměty prohloubí a rozvinou předměty povinného základu a rozšiřují možnosti diverzifikace vzdělání a rozšíření možnosti uplatnění člena CS. KA podpoří odborné znalosti v horizontálních i vertikálních kval. úrovních. Člen CS bude moci nastavenými návaznostmi a profilací předmětů cíleně diverzifikovat své vzdělávací kurikulum a bude mít snazší přístup k mezioborovým znalostem a dovednostem. Pro studenty Bc. SP je mottem samostatné a odpovědné rozhodování v jen parciálních souvislostech na základě rámcového zadání. Pro studenty Mgr. SP je mottem využití odborných znalostí k samostatnému vymezení a tvůrčímu řešení teoretických a praktických problémů oboru. Do přípravy inovací i výukového procesu budou zapojeni partneři z praxe, vývoje, výzkumu i státní správy včetně zahraničních institucí. Nástrojem inovací je zavedení nových moderních metod a forem výuky (projektová výuka, kolokvium, komplexní multidisciplinární exkurze na účelně a cíleně vytvořený výukový polygon, prakt. a lab. výuka). Na realizaci aktivity se budou podílet akademičtí pracovníci, odborníci z praxe a specialisté ze zahraničních institucí. KA bude realizována v následujících krocích: kritické posouzení a optimalizace věcné náplně předmětu a forem výuky, inovace, pilotní ověření inovace ve výuce předmětu, vyhodnocení naplnění cíle a následně případné korekce inovací a optimalizací, vlastní výuka. Schéma realizace KA je uvedeno v příloze. Náklady KA jsou osobní, drobný hmotný majetek, služby, přímá podpora.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem klíčové aktivity je počet 41 inovovaných předmětů, 32 nových volitelných předmětů a 1800 proškolených osob pro rozvoj aplikačně zaměřených studijních programů zajišťovaných na LDF MENDELU. V rámci stávajících studijních plánů budou v rámci inovace předmětů zahrnuty nejnovější poznatky a technologie, odstraněny nežádoucí duplikace a naopak zvýrazněny mezioborové a mezidisciplinární souvislosti. Provedené inovace a optimalizace SP významně napomohou ke zkvalitnění kompetencí členů CS a naplnění priorit DZ od kvantity ke kvalitě. Široké znalosti podpořené KA se opírají především o sekundární prameny oboru a člen cílové skupiny je bude moci uplatnit především v praxi a to jak aplikační, tak i výzkumné. Tyto znalosti jsou nezbytné pro studenty profesně orientovaných bakalářských SP. Budou podpořeny i tzv. hluboké znalosti ve své definici národním kvalifikačním rámcem. Prakticky a inovačně zaměřený výukový polygon vybudovaný na účelovém zařízení univerzity se stane jedinečnou studijní pomůckou, kumulující a demonstrující interdisciplinární přístup a propojení disciplín biologického základu a aplikovaných oborů. Výukový polygon zároveň zajistí udržitelnost projektu, bude prostředkem pro spolupráci v terciárním vzdělávání a díky mezinárodním aktivitám navrhovatele v síti podobně zaměřených univerzit přispěje k prohloubení internacionalizace. Výstupem KA bude odborné, komunikační a personální propojení mezi akademickou sférou LDF MENDELU, centrem excelentního výzkumu ÚSBE AV ČR Czech Globe, aplikační praxí partnerů projektu LMB a ŠLP Křtiny a Českou technologickou platformou lesního hospodářství, jako platformy pro podporu zavádění inovací ke zvýšení konkurenceschopnosti.


Časový harmonogram realizace aktivity: