Úvodní stránka / KA2 - Studijní opory

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

KA2 - Inovace studijních opor a didaktických pomůcek

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci KA je prioritou obnovení a doplnění vybavení pro praktickou výuku na cvičebnách, ve výukových laboratořích, doplnění výukových sbírek a tvorba studijních opor, tradičních (učebnice, skripta, jiné učební texty) i interaktivních forem (e-learning, elektronické materiály, atlasy a klíče, prezentace). Dílčí nevýhody e-learningu při naplnění vzdělávacích cílů budou eliminovány využitím blended learningu, kdy e-learningové opory budou kombinovány s prvky standardní výuky. Důraz na využití nekontaktní výuky je v souladu se zněním DZ MENDELU. Tvorba pomůcek pro nekontaktní výuku napomůže zpřístupnění a zkvalitnění kombinovaného studia. Pro inovaci předmětů bude pořízena aktuální studijní literatura. Nutnost obnovy vyplývá z analýzy, provedené centrální knihovnou MENDELU v lednu 2011. Knihovna a studovny nemají 40 % doporučované studijní literatury, z toho 115 titulů (16 %) se na univerzitě nevyskytuje vůbec. Pětina doporučovaných titulů je dostupná v jednom až dvou kusech. V rámci přípravy st. opor budou pro vybrané předměty připraveny dvě jazykové mutace (ČJ a AJ). Na aktivitě se budou podílet akademičtí pracovníci LDF MENDELU, plánováno je též využití externích specialistů domácích i zahraničních. KA obsahuje náklady na pořízení nezbytného materiálu pro přípravu didaktických pomůcek, služby a náklady z kapitoly zařízení. Studenti CS budou zapojeni do realizace aktivity zejména jako zdroj zpětné vazby při vyhodnocování didaktické kvality studijních opor a efektivnosti studijních opor, čímž CS napomůže formovat a rozvíjet vnitřní systém hodnocení kvality. Časový harmonogram realizace aktivity je plánován se zahájením ve 3. měsíci řešení projektu. Náklady na KA jsou osobní náklady, služby, drobný hmotný majetek, knihy, skripta, investiční náklady - pořízení je pro cílovou skupinu.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem klíčové aktivity je zkvalitnění zázemí pro teoretické i praktické zabezpečení výuky a usnadnění přístupu členů CS (studenti prezenční a kombinované formy studia) k technologiím a informacím. Výstupem je podpora vybavení cvičeben odpovídající specializovanou technikou a didaktickými pomůckami pro praktickou výuku, dále podpora výukových laboratoří rozšířením přístrojového vybavení a technologií a současně rozšíření počtu pozic pro studenty ve výukových laboratořích, dále obnova výukových sbírek jako praktická podpora studia, dále budou inovovány a v širší míře studentům CS zpřístupněny studijní opory jak knihovnického fondu, tak i elektronických opor. V KA bude vytvořeno 29 nových skript, 7 vysokoškolských učebnic, 33 elektronických studijních opor včetně e-learningu. Počet podpořených osob je 2200. Učební texty budou vytvářeny jak pro česky vyučované předměty tak pro předměty, které studenti CS studují v anglickém jazyce. Elektronické pomůcky a opory budou uloženy v centrálním datovém skladu projektu, do kterého budou mít všichni studenti přístup po jednoduché registraci a přihlášení. Bude nastaven a ověřen systém blended learningového vzdělávání s ohledem na potřeby cílové skupiny. V rámci KA bude také provedena částečná obnova fondu studijní literatury pro zajištění studijních opor jak předmětů studijního základu, tak i předmětů profilových a aplikačních. Unikátní soubor didaktických pomůcek vznikne při přednáškách zahraničních expertů v KA 1. Ze všech přednášek bude pořízen videozáznam, který bude následně dostupný v datovém skladu a přednášky budou tak dostupné daleko širší části cílové skupiny než jen studentům, účastnícím se konkrétní kontaktní výuky.