Úvodní stránka / KA4 - Akademičtí pracovníci / Popis

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Popis

KA 4 Podpora odborného vzdělávání akademických pracovníků a internacionalizace

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V souladu s DZ MENDELU, části excelence akademických činností, je prioritou zvýšení kvality a excelence akademických pracovníků. V rámci KA bude s cílem zvýšení odborných a pedagogických kompetencí CS podpořena mobilita na excelentní domácí i zahraniční univerzitní a výzkumné instituce. Cílem je získat podklady pro obsahové zkvalitnění a inovaci obsahu výuky a rovněž k inovaci forem výuky, zvláště v těch případech, kdy je osobní zkušenost nenahraditelná jinými formami samostudia. Délka stáží je definována na 1 týden až 40 dnů s cílem maximálně efektivně využít dobu strávenou na partnerských pracovištích - univerzity, výzkumné ústavy, excelentní provozy. Dlouhodobé mobility jsou rovněž ve smyslu DZ MENDELU a systému vnitřní evaluace MENDELU hodnoceny jako významná část kariérního postupu akademických pracovníků. Realizací zahraničních mobilit rozvíjí členové CS své jazykové kompetence na úrovni současných požadavků profesní komunikace v AJ (seznam příloha č. 14). Zvýšením odborných jazykových kompetencí CS zapojené do výuky v AJ je současně implementován požadavek národního kvalifikačního rámce rovněž na úrovni absolventa, který je schopen komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce. Přehled domácích i zahraničních mobilit je uveden v příloze projektu. S ohledem na hospodárnost projektu byly zahraniční mobility navrženy především v rámci zemí EU, pokud je zde možno získat relevantní informace, podkladové materiály pro výuky a obecné kompetence. Akademičtí pracovníci CS se budou také cíleně účastnit tématických workshopů a seminářů a získané poznatky budou implementovány do inovace výuky. Členové CS provedou srovnávací hodnocení navštívené instituce a LDF MENDELU za účelem identifikace dobrých praxí. V rámci KA si klademe za cíl podpořit intersektorální mobilitu. Z časového hlediska bude KA zahájena v 5. měsíci. Náklady zahrnují především cestovní náklady ve smyslu dopravy a ubytovani a dále osobní náklady.

Výstup klíčové aktivity:

Plánovaný počet podpořených osob rámci KA je 500. Výstupem KA je pozitivní posun především v odborné kvalifikaci akademických pracovníků, jejich vybavení praktickými zkušenostmi a podkladovými materiály pro inovaci výuky, doplnění sbírek, sekundárně pak zlepšení jejich odborných jazykových kompetencí, získání a prohloubení nezbytných profesních a odborných kontaktů, dále využitelných při rozvoji výuky, včetně tvůrčí činnosti. Přínosem v přímé návaznosti na inovaci výuky je rovněž získání nových zkušeností a to zejména na základě možností bližšího poznání aplikační sféry, praktikující intersektorální přístup v řešení problémů oboru, účasti na domácích i zahraničních stážích, konferencích, seminářích a workshopech. Lze očekávat, že seznámením se s fungujícími systémy terciárního vzdělávání se příslušní akademičtí pracovníci ztotožní s těmito principy a podpoří jejich implementaci i ve výuce na LDF MENDELU. Výstup klíčové aktivity je dalším z prostředků a významnou motivací k naplňování strategických dokumentů, zejména DZ LDF MENDELU ve smyslu zavedení systému atestací pracovníků s podporou profesního růstu v rámci akademického prostředí, směřujícímu k plnění podmínek pro habilitační a profesorská řízení. Následné předávání získaných poznatků a implementace v pedagogickém procesu formou inovace studijních předmětů, tlak na technické a technologické inovace zabezpečení studijních podpor, modernizací studijních materiálů všech forem a změnami v přístupu k vyučované problematice přinese očekávané zvýšení odborných kompetencí budoucích absolventů a zvýší tak jejich schopnosti konkurence na pracovním trhu, zejména v rámci oboru v národním i mezinárodním měřítku.