Úvodní stránka / Projekt

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Projekt

InoBio -- Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0018.

Tento projekt je realizován žadatelem projektu Mendelovou univerzitou v Brně a partnery projektu, kterými jsou Lesy města Brna, a.s., Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví, Czech Globe a LESCUS Cetkovice, s.r.o..

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Stručný obsah projektu:

Východiskem trvale udržitelného rozvoje společnosti jsou znalosti biologie a ekologie a schopnost implementovat excelentní poznatky inovativními technickými a správními opatřeními v konkrétních ekonomických podmínkách.

Inovací předmětů a studijních plánů budou začleněny principy systémové biologie a ekologie v kontextu inženýrské profilace výuky disciplín na LDF MENDELU. Prostředkem ke zvýšení kompetencí cílové skupiny (studenti Bc., Mgr. a Ph.D.), je zvýšení kvality a inovace systému vzdělávání, založené na znalostech v biologických a ekologických disciplínách. Projekt zdůrazňuje mezioborové souvislosti a napomáhá osvojení technologie implementace poznatků. Bude dosaženo obsahové a kvalitativní inovace biologicky a ekologicky zaměřených předmětů biologického základu a v předmětech orientovaných na aplikaci poznatků oboru. Cíle projektu budou naplněny při řešení 4 klíčových aktivit a vytváření výukového polygonu. Aktivity budou realizovány zaměstnanci předkladatele a partnery projektu.

Hlavní koordinátor projektu: Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

Finanční manažerka projektu: Mgr. Drahomíra Šťastná

Cíle projektu:

Globálním cílem projektu Inovace biologických a lesnických disciplín je uplatnění efektivních nástrojů zajišťování kvality vzdělávání a adaptace na měnící se společenské a sociekonomické podmínky. Strategickým cílem je implementace a integrace multidisciplinárních a multistrukturálních poznatků biologie a ekologie (BioE),zahrnující interdisciplinární spolupráci v předmětech a studijních plánech na LDF MENDELU.

Pro projekt je klíčová spolupráce 9 kateder (ústavů) LDF a celouniverzitního pracoviště - Školní lesní podnik Masarykův les. Důraz je kladen na celostní přístup a vzájemné propojení disciplín či předmětů.

Cíle projektu budou realizovány skrze inovaci a optimalizaci studijních plánů, studjních opor a didaktických pomůcek, praxí a stáží. Jsou zdůrazněny souvislosti a průniky do profesně aplikačních oborů jako profilových a unikátních předmětů vyučovaných na LDF MENDELU.

Očekávaným výstupem je odstranění slabých a posilování silných míst s jednoznačnou prioritou zvýšení kvality kompetencí cílové skupiny (CS). Prohloubením znalostí BioE budou zvýšeny schopnosti univerzitně vzdělaných specialistů prakticky implementovat tyto kompetence souborem relevantních technických a správních opatření v konkrétních ekonomických podmínkách. Naplnění stanoveného cíle projektu podpoří uplatnění nových forem interaktivní výuky zaměřené na praktické osvojení znalostí formou projektové výuky, zefektivnění praktických cvičení, odbornými praxemi na 4 partnerských organizacích. Bude podpořena efektivita výuky a schopnost CS provádět inovace a uplatnit je v praxi. Bude dosaženo obsahové a kvalitativní inovace relevantních předmětů s prioritním důrazem na implementaci aktuálních poznatků v oblastech genetiky, ekofyziologie, stresové a produkční ekologie apod. Bude posílena excelence CS v rámci kurikulárního vzdělávání se zaměřením na komplexní rozvoj a posílení oborově specifických i mezioborových kompetencí.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Formulace priorit vychází z dlouhodobého záměru (DZ) MŠMT, národního kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání (NKRTV) v synergii s DZ MENDELU a LDF MENDELU a profesně strategickými dokumenty Vlády ČR. Potřebnost projektu byla prokázaná také provedeným dotazníkovým šetřením CS obsaženým příloze v lednu 2011. Rozvoj ve všech biologických disciplínách zaznamenal skokový růst, na které lesnická a environmentální praxe musí reagovat a využít příležitosti k inovaci postupů s cílem zajistit trvale udržitelný růst a zvýšení konkurenceschopnosti odvětví.

Předpokladem inovací je změna úrovně znalostí a přístupů k řešení problémů členů CS. Prioritou je schopnost implementovat poznatky vědy a výzkumu do inovací a praxe. Zvýšením kvality vzdělávání s cílem vyšší flexibility CS dojde ke změně v dotčených oborech. Změna je s ohledem na měnící se

přírodní podmínky naprosto nezbytná a vyžaduje plnou implementaci současných znalostí v tradičních

disciplínách zabývajících se lesem a krajinou. Z hlediska efektivnosti využití prostředků je projekt navrhován s partnery: Czech Globe, který má bohaté zkušenosti s výzkumem v oblasti systémové biologie a ekologie. Lesy města Brna a LESCUS poskytují prostor pro prohloubení praktických kompetencí CS a seznámení s praktickým managementem středních firem. ČTPLH sdružuje organizace spolupracující s významnými odborníky z praxe a zástupce zaměstnavatelů CS. Prioritou jsou přímé implementace výsledků vlastního výzkumu řešitele a partnerů ve výuce. Projekt prohlubuje spolupráci s regionálními i zahraničím partnery. Naplnění nároků zaměstnavatelů na CS umožní zkrátit dobu následného zapracování systémem podpory studentských praxí. Inovativnost spočívá v optimalizaci obsahu i zavádění

nových forem vzdělávání a podpoře projektově orientovaného vzdělávání. Projekt naplňuje potřebu rozšíření výuky v anglickém jazyce jako běžném komunikačním jazyce s ohledem na požadavky NKRTV.

Cílová skupina projektu:

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu, představovanou studenty bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů společného biologického základu a lesnických disciplín a na akademické a ostatní pracovníky. Jádro CS tvoří studenti studijních programů: Lesnictví (obory Lesnictví, Arboristika), Krajinářství a Dřevařství. Přínos projektu je ve zmnohonásobení uplatnitelnosti CS studentů na trhu práce.

Vymezení potřeb cílové skupiny akademických pracovníků vychází z nutnosti neustálého odborného růstu a průběžného získávání aktuálních poznatků. Projekt svým rozsahem a věcnou náplní vytváří a rozvíjí přesahy do studijních programů dalších organizačních součástí MENDELU, zejména Agronomické a Zahradnické fakulty.

Předpokládaná velikost cílové skupiny studentů v době řešení projektu je přibližně 2500 studentů. Cílová skupina projektu - akademičtí a další pracovníci zejména LDF MENDELU zahrnuje 271 osob. Potřeba inovace studijních programů prostřednictvím úpravy obsahové náplně předmětů a didaktických metod vychází z výsledků průběžného zjišťování potřeb budoucích zaměstnavatelů CS realizovaného v uplynulých dvou letech. Potřebu inovace zdůvodňují také výsledky každoroční evaluace předmětů cílovou skupinou, zjišťované prostřednictvím Univerzitního informačního systému.

Zapojení a motivace cílové skupiny:

CS studentů je motivována pro vstup do projektu potřebou vyššího uplatnění na trhu práce po dokončení studia.

CS akademických pracovníků je motivována pro vstup do projektu potřebami uvedenými v části popis cílové skupiny - akademičtí a další pracovníci VŠ.

Studentská část cílové skupiny bude zapojena do řešení projektu v podobě účasti na inovované výuce, bude uživateli nově tvořených a inovovaných studijních materiálů, příjemcem poskytovaných znalostí a bude také poskytovat nezbytnou zpětnou vazbu při prováděné optimalizaci. Dále bude

zapojena formou absolvování odborných praxí na pracovištích účelového zařízení i partnerských pracovištích.

Motivací cílové skupiny je přístup k novým informacím, absolvování výuky moderními didaktickými metodami, možnost absolvování praxí jako významné příležitosti pro prohloubení a rozšíření nabytých teoretických znalostí, stejně jako zprostředkování kontaktu s možnými budoucími zaměstnavateli. Hlavním výsledným motivačním prvkem je zvýšení konkurenceschopnosti cílové skupiny na trhu práce. Úspěšná účast na aktivitách projektu bude mimo standardní hodnocení kurikulárních dovedností také bonifikována v existujících motivačních systémech žadatele - Směrnice děkana Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na LDF MZLU v Brně a Směrnice děkana LDF O výkonu praxí pro akademický rok ......

V případě části cílové skupiny tvořené akademickými pracovníky bude aktivní zapojení představováno konkrétní aktivní účastí na odborných seminářích, odborných stážích a zahraničních pobytech v rámci klíčových aktivit. Motivací je zvýšení odborných a pedagogických kompetencí jako základ k dalšímu kariérnímu růstu, a zvýšení efektivity a úspěšnosti pedagogické práce. Motivací této části CS je také stávající zavedený systém evaluací pracovníků LDF MENDELU.

Přínos pro cílovou skupinu:

Multidisciplinarita a diverzifikace vzdělávání umožní větší flexibilitu členů CS a realizované praxe poskytnou zkušenosti s praktickými návyky při nástupu do zaměstnání. Přínosem pro CS bude snazší osvojení vědomostí díky kvalitnějším oporám, rozšíření nových a aktuálních informací a získání přístupů k novým technologiím. CS bude využívat řadu zpracovaných analytických a metodických materiálů, zásadně se zvýší přístup k novým

technologiím v národní i mezinárodní úrovni. Pomocí komplexních exkurzí a výukových polygonů bude CS obohacena o interdisciplinární přístup v přímém vzdělávání. Lesnictví, krajinářství, arboristika a další obory jsou interdisciplinárními obory s velkým potenciálem, které nabízí aplikaci řady nových technologií s respektem k životnímu prostředí. Díky zapojení provozních partnerů se zvýší praktické kompetence a uplatnitelnost v praxi, zapojením partnera - špičkového pracoviště Ústavu systémové biologie a ekologie a jeho projektu OP VaVpI Czech Globe získají mj. přístup ke špičkovým technologiím a výzkumným týmům. CS studentů bude z projektu při svém nástupu do zaměstnání významně profitovat a to jak vyšší kvalitou a šíří praktických znalostí a dovedností, tak schopností mezioborové spolupráce či zvýšenou schopností uplatnění v blízkých oborech.

Nabídka předmětů, vyučovaných výhradně v anglickém jazyce zvýší jazykové komunikační schopnosti v oboru.

Excelentní znalosti přinesené rozšířením spektra akademických pracovníků o zástupce praxe a zahraniční odborníky zvýší konkurenceschopnost absolventů Bc. a Mgr. studijních programů na trhu práce a zlepší jejich předpoklady pro další vzdělávání ve druhém, respektive ve třetím cyklu terciárního vzdělávání. CS akademických pracovníků bude lépe připravena na demografické změny ovlivňující kvantitu i kvalitu nastupujících studentů na realizaci neprezenčních forem vzdělávání a bude snáze poskytovat srovnatelnou kvalitu vzdělávání studentům prezenční i kombinované formy studia.

Podporované aktivity:

  • Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů.
  • Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií.
  • Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.
  • Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích, atd.
  • Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ.
  • Podpora intersektorální mobility akademických pracovníků.


Klíčové aktivity projektu:

KA 1 - Inovace a optimalizace studijních plánů

KA 2 - Inovace studijních opor a didaktických pomůcek

KA 3 - Podpora praktické výuky a kompetencí

KA 4 - Podpora odborného vzdělávání akademických pracovníků a internacionalizace